Những điểm mới khi làm sổ đỏ nhà đất có hiệu lực từ tháng 9-2021 | Trương Văn Chư

Những điểm mới khi làm sổ đỏ nhà đất có hiệu lực từ tháng 9-2021

Những điểm mới khi làm sổ đỏ nhà đất có hiệu lực từ tháng 9/2021. Bộ tài nguyên và môi trường đã có thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung 9 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Trong đó, có nhiều điểm mới liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) áp dụng từ ngày 1/9/2021.

Những điểm mới khi làm sổ đỏ nhà đất có hiệu lực từ tháng 9-2021

1. Làm sổ đỏ không cần bản sao CMND/CCCD/Sổ hộ khẩu.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai).

2. Bổ sung trường hợp phải ghi nội dung xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp.

Khoản 4 Điều 1 Thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014 (tặng cho một phần/toàn bộ thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) đều phải được ghi nhận và cấp giấy chứng nhận với mã hồ sơ thủ tục đăng ký rõ ràng. 

3. Bổ sung thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp giấy chứng nhận.

Theo khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư 09/2021, bổ sung thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp giấy chứng nhận gồm: Thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa. Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

4. Quy định mới về mã vạch của sổ đỏ.

Theo quy định hiện hành (Điều 15 Thông tư 23/2014), mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận. Cấu trúc mã vạch dưới dạng MV = MX.MN.ST.

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung: Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

Bài viết liên quan: Cập nhật giá đất Nam Hòa Xuân Đà Nẵng chính chủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét